04.09.2012

St.-Nikolai-Friedhof I



St. Nikolai-Friedhof

Prenzlauer Allee 1
Berlin

St.-Nikolai-Friedhof_I